Важно! Моля внимателно прочетете условията, преди да пристъпите към използване на уеб сайта или към онлайн пазаруване. В случай, че ползвате интернет магазина на адрес www.Cecotec.bg, се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. В случай, че не приемате настоящите общи условия, следва да преустановите посещението на този уеб сайт и да не го използвайте за покупки.

Настоящите общи условия регламентират реда за ползване
на уеб сайта https://www. Cecotec.bg, както и условията и реда извършване на онлайн търговия в него. Уеб сайтът https://www. Cecotec.bg, за краткост наричан "уеб сайта", е собственост на "Евролукс 99" ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 114628137, със седалище и адрес на управление град Плевен, ул. „Кара Кольо” № 5, наричано по-нататък за краткост "Търговец". Дружеството е надлежно регисдтрирано по ЗДДС. Всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки, за закупуване на стоки, се нарича за краткост "Потребител".

Договор
Договорът за продажба от разстояние между
търговеца и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на търговеца.

Условия за покупка 
Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които
могат да бъдат добавяни в кошницата на ползвателя.

Възможно е резултат на неизправност или грешка, цената показана на САЙТА, да не отговаря на действителната цена. В този случаи ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА относно действителната цена при потвърждаване на поръчката.

Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като търговецът не носи отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Търговецът има правото да променя цените на стоките, когато намери за добре, без да е задължен предварително да уведомява Потребителите.

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи обезщетение, но в този случай дължи възстановяване на сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Регистриране на Потребителите

Потребителят може да купува онлайн стоки от магазина след като се регистрира по посочения в сайта начин. При попълване на формата за регистрация, Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на уеб сайта данни, както и да ги промени /заяви наново/ в 14 дневен срок от настъпилата промяна. Потребителят декларира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни. Ако Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок, търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния Потребител. Ако посоченото нарушение създава съмнение в Търговеца относно характера и целите, които преследва, то Търговеца освен мерките, посочени в предходното изречение, информира компетентните органи.

С подаването на поръчка в Сайта, Потребителят отправя оферта до търговеца за закупуване на  посочената стока на посоченат в сайта цена.  Офертата се смята за приета от „Евролукс-99” ЕООД и договорът за покупко-продажба сключен, едва след потвърждение от страна на търговеца.


В случай на спор и /или неяснота относно това кое лице е обвързано с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока, а в случаите на избрана форма "наложен платеж", обвързаното лице е лицето, от чието име е направена регистрацията.


Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите Потребители във връзка с обичайната дейност на Уеб сайта, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един Потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за
целите на онлайн продажбата, както и за маркетингови цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган и/или куриерска фирма, при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.

Начин на извършване на покупка 

Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки
, след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "Купувам" в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление-оферта,  което обвързва Потребителя.

 При посочен непълен, неверен или грешен адрес, или телефонен номер от страна на Потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Търговеца.
Заявката поражда действие
за търговеца, след проверка на наличностите и след приемането й от търговеца, като търговецът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди поръчката си. В случай, че Потребителят заплати избрания продукт по електронен път, допълнително потвърждение на поръчката от него не е необходимо.
От съображения за сигурност когато Потребителят направи поръчка, се записва неговия IP адрес и името на Интернет доставчика му.
Доставката на стока, поръчана от онлайн магазина, се извършва с куриер. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

ВАЖНО! Стоката се изпраща след потвърждение от вас, извършно по телефон или имейл! Наш сътрудник ще се свърже с вас по телефон или имейл, за да потвърдите поръчата!

1.За стоки, поръчани до 14 часа българско време - 2 - 5 работни дни, считано от деня, в който е потвърдена поръчката. 
2.За стоки, поръчани след 14 часа българско време - 3  - 5 работни дни, считано от деня, в който е потвърдена поръчката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява търговеца на тел. 0700 18 338
ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат, доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.


Важно!!!  Т
ърговецът не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока, като след изтичане на срока за получаване, куриерската фирма има право да начислява магазинаж, който се заплаща от получателя. 


Сайтът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното
одобрение от страна на Потребителя.

Плащане:

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
1.Наложен платеж
2.Плащане с банкова карта
3.Банков превод

4.Чрез стоков кредит


Онлайн покупка на изплащане:

 

1.Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред банка или финансова институция за отпускане на кредит.
2.Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
ВНИМАНИЕ!!!
При кандидатстване за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, определени от съответната банка/финансова институция.

Условия на гаранцията

Във връзка с чл. 47, ал.2, т. 12 от ЗЗП, Търговецът предлага на Потребителя стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.
Гаранционният ремонт се провежда в оторизираните сервизни центрове при наличие на правилно попълнена гаранционна карта. Гаранционната карта се намира в комплекта
, даден ви заедно с документите за доставка, който ще ви предостави куриера.
За да избегнете евентуални проблеми с признаването на гаранцията, моля
, пазете всички документи, придружаващи стоката при нейната продажба.
Гаранционните срокове на стоките се установяват в съответствие с гарантираните от техните производители срокове. Информация за срока на гаранцията на която и да е стока можете да намерите в нейното описание.
Гаранцията не важи за изделия, при които са възникнали повреди в следствие на: 

• Нарушени от потребителя правила за експлоатация, съхранение или транспортиране на стоките; 
• Действия на трети лица; 
• Ремонт или извършване на несанкционирани от производителя конструктивни или схемотехнически изменения от неупълномощени лица; 
• При отклонения от стандартните (БДС) норми на захранващите или телекомуникационните мрежи; 

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). 
Търговецът удоволетворява искане за разваляне на договор за продажба и възстановява заплатената от Потребителя сума, след удоволетворяване на 3/три /рекламации чрез извършване на ремонт  на една и съща стока в рамките срока на гаранцията разстояние по чл.115 от ЗЗП.

Подмяна на техника 

Правила за подмяна: 

1.Смяната на продукта се извършва еднократно и при условие че той не е бил в употреба, запазил е търговския си вид, потребителските свойства, пълния комплект аксесоари, компоненти и документация, влизащи в състава на стоката, както и че не е нарушена тяхната опаковка*, съхранени са пломбите, фабричните лепенки и касовия бон и/или фактурата.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
2. Не подлежат на подмяна: 

•Стоки,купени на кредит;
•Стоки в еднократна опаковка, ако са били разопаковани; 
•Стоки, неподлежащи на подмяна съгласно "Закона за защита на правата на потребителите" - стоки за лична хигиена (например сешоари, щипки за коса, епилатори, електрически самобръсначки, машинки за подстригване, четки за зъби и др.)
• стоки, вече използвани за приготвяне на храна или термична обработка на продукти (например кухненски роботи, сокоизстисквачки, микровълнови печки), или уреди за почистване на дома, които са били използвани в продължителен срок; 
• преоценени стоки; 
Ако стоката, подлежаща на подмяна, е доставена на клиента и новата стока също предстои да бъде доставена, то цената на доставката е за сметка на клиента.

* Нарушаване на опаковката - частично или пълно нарушение на външния вид на опаковката, отсъствие на който да било компонент на опаковката или силното им, невъзстановимо повреждане. 
3.Потребителят има право да откаже заявената от него стока само в случай, че:

• Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
• Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай Потребителят и куриерът съставят протокол за състоянието на пратката.
• Цената на доставеното не съответства на платената цена.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако Потребителят се откаже в посоченият по-горе срок,трябва предварително писмено да информира
търговеца, на следният имейл адрес: cecotec@cecotec.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: 

1.банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока
; 
2. При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката*

*За клиенти на „Райфайзен банк“ се кредитира по т.1 /предоставя се банкова сметка за възстановяване на сумата/
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от Техноарена защитни стикери. 
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на
търговеца, рискът от случайното погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, търговецът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от  14 дни от връщането на стоката.

ВАЖНО- Когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, търговецът си запазва правото да реши дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

Кликнете ТУК и научете:

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

 

Страница на Комисия за Защита на Потребителите

 

 

Авторски права и ограничения свързани с тях

Без изричното съгласие на
търговецът не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, да бъдат публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Защита на личните данни 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на
търговеца при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от търговеца по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от търговеца за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта. „ЕВРОЛУКС-99” ЕООД изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица, освен на куриерски фирми „Transpress” и „Speedy” за извършване на доставките*. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на търговеца, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели:
-поддържане на акаунта на Клиента
-изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл
 и Viber
-осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение
Търговецът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 

Препратки към други уеб сайтове, собственост на трети лица 

Препратките към други сайтове са единствено и само за ваше удобство.
Търговецът не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и тяхното съдържание.

*С цел извършване на доставкта на поръчаната стока, предоставяната информация на куриерските фирми е две имена, телефон за връзка и адрес за доставка.

Промени в Общите условия 

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.
Ако определена клауза и /или част от настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, това не води до нищожност на Общите условия като цяло. Всички останали текстове имат обвързваща сила между страните.
За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА 
ТЪРГОВЕЦА
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА CECOTEC.BG, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.